Co je to dražba a jak je rozdělujeme?

 

Dražby se rozdělují na nedobrovolné a dobrovolné. Níže si tyto pojmy vysvětlíme a ukážeme si, že dobrovolná dražba neznamená, že si ji přeje sám dlužník.

Nedobrovolná dražba

(například automobilu nebo jiného movitého nebo nemovitého předmětu) je efektivní prostředek k vymožení dluhu dlužníka.

Definice podle zákona:

Nedobrovolné dražby konané dle zákona č. 26/2000 Sb., v platném znění jsou významným prostředkem vymahatelnosti práva. Nedobrovolnou dražbou se rozumí veřejná dražba, která se provádí proti vůli vlastníka věci nebo jiného předmětu dražby uvedeného v ustanovení § 36 odst. 4 zákona o veřejných dražbách za účelem uspokojení pohledávky zástavního věřitele nebo jiného dražebního věřitele uvedeného v ustanovení § 36 odst. 3 zákona o veřejných dražbách.

Převedeno do normální řeči, znamená nedobrovolná dražba zpeněžení majetku osob nebo firem, které dluží většinou peníze věřitelům. Dražba se koná na návrh jak fyzické, tak právnické osoby. Dražba se může konat pouze, pokud je pohledávka za dlužníkem přiznána soudem. Soud rozhoduje o vykonání dražby, nikoliv exekutor. Exekutor je vykonavatel dražby na příkaz soudu.

Zabavené dražené věci musí dražebník nechat ocenit znaleckým posudkem. Dražbu, průběh i popis dražené věci vždy popisuje dražební vyhláška. Pokud v dražební vyhlášce nenaleznete potřebné informace, které vás zajímají, neváhejte se obrátit na dražebníka, tedy většinou soudního exekutora. Dražebník je povinen vám poskytnout veškeré relevantní informace.

Před každou dražbou je vám umožněno si dražený automobil prohlédnout. Tato informace o prohlídce je napsaná v dražební vyhlášce.

Dražba „dobrovolná“

Může být nařízena například při likvidaci dědictví nebo pro insolvenční správce při prodeji věci z majetkové podstaty.

My se zaměříme na dražby insolvenčních správců, kterých je více. Pokud se firma nebo fyzická osoba ocitne v platební neschopnosti a nezvládá již hradit své závazky (dluhy) vůči svým věřitelům (banky, leasingy, pojišťovny, atd.) může insolvenční soud poslat tyto dlužníky do insolvenčního řízení. Zároveň po schválení oddlužení soud přidělí dlužníkům insolvenčního správce, který nadále bude spravovat majetek dlužníků pro věřitele.

Pokud insolvenční správce dojde k názoru, že pro věřitele je nejefektivnějším způsobem vymožení jeho pohledávek dražba, nařídí insolvenční správce dobrovolnou dražbu.

Dobrovolná dražba je tedy dražba, která byla dobrovolně nařízená insolvenčním správcem k vymožení dluhu, který má dlužník za svým věřitelem.

Reklama

Návod ZDARMA

  • Jak na dražbách vydělat?
  • Za kolik se vydražilo?
  • Jak dražby probíhají?