Jak probíhají dražby?

dražby probíhají jako kamenné (musíte se dostavit osobně) i elektronické (na internetu), vždy podle určení soudního exekutora, úředníka nebo insolvenčního správce. Tuto informaci vidíte nad každým popisem dražby.

Pokud je nad popisem dražby uvedený kraj, jedná se o kamennou dražbu, pokud je tam uvedeno Elektronická – A, jedená se o dražbu na internetu.

Jak se zapojím do dražby?

Při každé dražbě je potřeba prokázat totožnost, tedy můžete dražit jako fyzická osoba nebo jako právnická osoba. Vždy podle toho jaké doklady předložíte před dražbou samotnou.

Dražit může kdokoliv, kdo prokáže svou totožnost. (občanský průkaz, pas, řidičák)

Mohu se dražby zúčastnit jako pozorovatel/ka?

ANO – dokonce to je nejlepší způsob jaký můžete zvolit. Pokud se s dražbami a nabídkami správců majetku teprve seznamujete, není nic jednoduššího než se dražby zúčastnit jen jako pozorovatel/ka. Jako účastník dražby se naprosto k ničemu nezavazujete, jen prostě pozorujte, jak dražby probíhají. Jako pozorovatel/ka se můžete zúčastnit libovolného počtu dražeb.

Platí se dražební jistiny?

Na exekučních dražbách (do 45.000 EUR hodnoty movité věci), se neplatí dražební jistoty, pokud ano, víte to předem z dražební vyhlášky, která je součásti popisu dražby.

Dražební jistoty se vždy po dražbě vrací, nebo se započítávají vůči draženému předmětu dražby, pokud učiníte nejvyšší příhoz.

Aktuální nabídka dražeb automobilů.

45645644846 54654654655 4545645454

radce_ikona

Dražíme automobil nebo jinou movitou věc!

Dražební rok neboli čas a místo dražby určuje soudní exekutor nebo jím pověřený zaměstnanec dražební vyhláškou. Dražební vyhláška není soudním rozhodnutím.

Kdo může dražit – kdo může být dražitelem?

dražit muže jak fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům, tak právnická osoba zastoupená statutárním orgánem.

Kdo nesmí dražit?

Povinný (dlužník), manžel povinného a soudci, zaměstnanci soudu, soudní exekutoři a zaměstnanci soudních exekutoru, dražit nesmějí.

Mohu dražit pokud nejsem z Česka?

ano, dražit muže každá fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům, tedy osoba s platným dokladem totožnosti.

Speciální movité věci v dražbě – kdo může dražit?

Zúčastnit se dražby movité věci, pro jejíž držení je nutné právním předpisem stanovené oprávnění (např. oprávnění držet zbraň), muže jen ten, kdo je držitelem takového oprávnění. Soudní exekutor (pověřený zaměstnanec) je oprávněn tuto skutečnost před zahájením dražby ověřit.

Jak se prokázat na dražbě samotné když chcete dražit?

Dražitel je povinen prokázat se platným průkazem totožnosti, v případě obchodních společností i výpisem z obchodního rejstříku ne starším tři měsíců (originálem či ověřenou kopií) a v případě zastoupení i plnou mocí s úředně ověřenými podpisy (originálem či ověřenou kopií).

Jak probíhá dražba?

radce_ikonaDražební jednání řídí soudní exekutor nebo jím pověřený zaměstnanec. Dražitelé a další přítomné osoby jsou povinny řídit se pokyny soudního exekutora (pověřeného zaměstnance) a zdržet se všeho, čím by mohl být narušen klid a důstojnost dražebního jednání.

Při dražbě není dovoleno zejména hlasité mluvit, telefonovat, jíst, pít nebo kouřit. Pořizování zvukových či obrazových záznamu je možné jen se souhlasem soudního exekutora (pověřeného zaměstnance).

Za rušení pořádku při dražebním jednání nebo urážlivé chování lze uložit pořádkovou pokutu do výše 50.000 Kč; pro hrubé porušení pořádku muže být rušitel soudním exekutorem (pověřeným zaměstnancem) vykázán z místa konání dražby.

Sepsané věci se draží buď jednotlivě, nebo jako soubor věcí. Po vyvolání věci soudní exekutor oznámí nejnižší podání, které činí zpravidla jednu třetinu odhadní ceny, určí výši příhozu a vyzve dražitele, aby činili podání. Dražba se koná, dokud dražitelé činí podání.

Podání činí dražitelé zvednutím dražebního čísla a vyslovením nabízené částky v českých korunách. Dražitelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo učiněno vyšší podání. Po slově „poprvé“ již nelze podání dorovnávat; lze pouze učinit vyšší podání. Není-li další podání, udělí soudní exekutor po slově „potřetí“ příklep dražiteli, který učinil nejvyšší podání.

Učinilo-li více dražitelů stejné nejvyšší podání, udělí soudní exekutor příklep dražiteli, který byl určen losem, nedohodnou-li se jinak dražitelé, kteří učinili stejné nejvyšší podání.

Jak zaplatím dražený automobil nebo jinou movitou věc?

Pokud se jedná o dražbu kamennou, nejvyšší podání je třeba zaplatit ihned po udělení příklepu, v hotovosti, do pokladny soudního exekutora.

Pokud se jedná o dražbu elektronickou, nejvyšší podání je třeba zaplatit zpravidla do 3 až 5 dnů na účet soudního exekutora. Přesný termín je vždy uveden v dražební vyhlášce.

Pokud tak vydražitel neučiní, draží se věc znovu bez jeho účasti.

Dražba je opravdu velmi bezpečná!

Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další závady váznoucí na věci.

Důležité – čtěte!:

Naši členové s platným předplatným, které si můžete vybrat níže, mají k dispozici nejen přístup ke všem sekcím a nabídkám na Extrh.cz, ale mají i k dispozici profesionální poradenství a technickou podporu po celou dobu členství na Extrhu. Můžete se na nás kdykoliv obrátit s libovolným dotazem nebo žádosti o řešení ohledně dražby nebo výběrového řízení.

Úroveň Cena  
Registrace ZDARMA
+eBook Zdarma
Zdarma Označit
Přístup na 6 měsíců ke všem sekcím Extrhu 590 Kč nyní.
Členství vyprší po 6 měsíce.
Označit
Přístup na 12 měsíců ke všem sekcím Extrhu
Nejoblíbenější
990 Kč nyní.
Členství vyprší po 12 měsíce.
Označit
Přístup na 3 měsíce ke všem sekcím Extrhu 500 Kč nyní.
Členství vyprší po 3 měsíce.
Označit
Přístup na 1 měsíc ke všem sekcím Extrhu 400 Kč nyní.
Členství vyprší po 1 měsíc.
Označit

Odkazy s dalšími radami:

www.extrh.cz/prakticky-pruvodce-nakupem-majetku-v-drzbach-nebo-vyberovych-rizenich/
www.extrh.cz/poprve-prectete-prosim-nabizi-web-a-jake-informace-naleznete/
www.extrh.cz/otazky-a-odpovedi/
www.extrh.cz/proc-byt-clenem-klubu-extrh-cz/